SÄÄNNÖT

VEHKAOJAN SUKU

SUKUSEURAN SÄÄNNÖT

Vehkaojan sukuseuran säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§.

Sukuseuran nimi on Vehkaojan sukuseura, kotipaikka Seinäjoki ja toimialue Suomi sekä ne maat, joissa sukuseuran jäseniä vakituisesti asuu. Jäljempänä sukuseuraa kutsutaan myös seuraksi.

 2§.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

 3§.

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,

keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,

selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä

pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II Sukuseuran jäsenet

4§.

Vehkaojan sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka on jomman kumman vanhempansa puolelta sukuun kuuluva tai joka on adoption tai avio-/avoliiton kautta siihen liittynyt.

5§.

Muilla perusteilla sukuseuran jäseneksi haluavan on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

6§.

Sukuseura voi kerätä jäsenmaksua jäseniltään. Asia päätetään varsinaisessa sukukokouksessa.

 7§.

Hallituksen esityksestä voi varsinainen sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa.

 8§.

Sukuseuran jäsenistä ei pidetä varsinaista jäsenluetteloa. Jäsenten nimet löytyvät viimeisimmästä sukukirjasta.

III Sukuseuran hallitus

9§.

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Sama hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen myös seuraavalle toimikaudelle.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

 10§.

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

 11§.

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

 12§.

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

 13§.

Sukuseuran tilit tehdään kalenterivuosittain ja päätetään varsinaisten sukukokousten yhteydessä.

V Seuran varsinaiset sukukokoukset

14§.

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä ja seuran kotisivuilla tai annettu tiedoksi kirjeellä tai sähköpostilla. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta em. tavoin kaksi viikkoa ennen kokousta.

 15§.

Sukuseuralle valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

  1. hyväksytään edellisen kauden toimintakertomus,
  2. hyväksytään edellisen kauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  3. vahvistetaan hallituksen laatima alkavan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  4. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet (6-9 henkilöä)
  5. valitaan 2 varsinaista toiminnantarkastajaa ja 2 varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan kauden tilejä ja seuran hallintoa, sekä
  6. päätetään mahdollisen jäsenmaksun suuruudesta seuraavan viisivuotiskauden ajaksi
  7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista ja asialistalle pyydetyistä asioista

16§.

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

17§.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä.

Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

 18§.

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä varsinaisessa sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Etelä-Pohjanmaan maakunta-arkistolle.

 19§.

Sukuseuran päivitetyt säännöt hyväksyttiin elokuun 2. päivänä 2014 seuran varsinaisessa sukukokouksessa. Alkuperäiset sukuseuran säännöt hyväksyttiin heinäkuun 30. päivänä 1994 seuran perustavassa kokouksessa.

Uusimmat kommentit

06.07 | 12:17

Onko teillä yhteyksiä Vehkaneva-nimeen? kolmen sukupolven takan...